business box

 

פרסום ברדיו

הדרך להצלחת העסק מתחילה בחשיפת העסק באמצעות תשדירי רדיו. פרסום ברדיו מתחיל בפילוח אוכלוסיית היעד, התאמת תחנות הרדיו הרלוונטיות לפלח האוכלוסייה המיועד, כתיבת המסר השיווקי, והפקת ג'ינגל מתאים וקליט.